Search This Blog

Tuesday, 6 January 2015

Art on Auction Guideline

Art on Auction Guidelines

Please take note:  All work has to be the original work of theartist.  A Pretty Talent will not acceptor share responsibility for plagiarism or copying in any form of another person’swork, regardless the format.

Follow these simple steps to have your work displayed in the Art On Auction tab on APrettyTalent.com.
Send an emailto gallery@aprettytalent.com withthe following information:
 1. The name under which you market your art;
 2. Good quality photos (do not reduce the pixels to make the files smaller) of your completed works:
2.1            Photosmust be taken in good lighting conditions. Get as close as possible to the photo. The painting should fill the whole frame of the photo, preferably touchingall 4 sides in the lens.  If this is notpossible, the photo should be cropped on the computer;
2.2            No partof the painting may be cut off from the photo;
 1. If the files are too big to fit into one email, you can send more than one email;
 2. The title and details of each work must be clearly indicated (size, weight, framed/unframed, medium(s), surface, any other relevant information (such as inspiration etc.);
 3. 2 or 3 sentences about yourself as artist;
 4. The subject line of the email must be your Artist name.
 5. We charge 25% commission on sales of work.  The work which goes into the Art on Auction tab is work which the artist wishes to unload and is willing to sell at a reduced price.  You have to give me the price at which the work has been available for sale.  The art is put up for ‘auction’ and buyers get to make you an offer for less than the asking price.  When deciding whether to accept the offer or not, you have to remember that A Pretty Talent will require 25% of whatever amount is agreed on.
 6. You are to provide A Pretty Talent with a reserve price for each piece that is submitted.  If an offer is made that is above the reserve price, it will be accepted.  If the offer is lower than the reserve price, and the buyer isn’t willing to meet the reserve, I will contact the artist to hear if the sale should be finalised or not.
 7. If you sell the work privately, we require that you inform us immediately so that we can keep the stock registers current. You can use the same email to send me a photo and the detail of another piece you would like to put in the Auction.
 8. The art remains with you and if it is sold, I will arrange with you to have it delivered either to A Pretty Talent, or to the client. Packaging, posting/delivery is to be paid by the client/buyer and is automatically calculated at checkout.
 9. We reserve the right to market your work as widely as possible, including in advertising, social media and any other viable platform.
 10. If your work is selected for display in the Art on Auction section, you must create an account on the shop.  This does not require any money.  It will simply ensure that we have all the necessary contact and shipping details on file when orders are placed.  You will be given an option to receive promotional material from the site.  You are welcome to untick this option, if that is your preference.  However, your own work may also appear on this material.
If this has peekedyour interest, please visit our Facebook page at: 
You can also visitour webpage: 

Marietjie

Art on Auction Riglyne

Let asb. op:  Alle werk moet die oorspronklike werk van diekunstenaar wees.  A Pretty Talent sal nieenige verantwoordelikheid neem of deel vir enige vorm van plagiaat of kopiëringin enige vorm van iemand anders se werk nie, ongeag die format daarvan.

My aanlyn-winkel AprettyTalent.com het nou ’n ‘vendusie’ afdeling waarkunstenaars hulle werke kan uitstal. As jy belangstel om jou werke daar te sienen te bemark kan jy vir my ’n epos stuur na gallery@aprettytalent.commet die volgende inligting:
1.      Die naam waaronder jy joukuns bemark;
2.      Goeie fotos (moenie diepixels verminder om die file kleiner te maak nie) van jou voltooide werke:
2.1.   Fotosmoet in goeie beligtings-omstandighede geneem word.  Neem die foto so na as moontlik aan diekunswerk, eerder as om die zoom funksie te gebruik.  Die foto moet die hele lens vul, enverkieslik al vier die kante raak in die viewer.  As dit nie moontlik is nie, moet die foto opdie rekenaar ge-crop word;
2.2.   Geen deelvan die kunswerk mag afgesny word nie;
3.      As die files te groot is,kan jy dit in verskillende emails stuur;
4.      Elke werk se naam endetails moet duidelik gemerk wees (grootte, gewig, geraam/ongeraam, medium(s),surface/agtergrond, enige ander relevante inligting (soos inspirasie ens);
5.      2 of 3 sinne oor jouselfas kunstenaar;
6.      Die subject line van dieepos moet jou kunstenaarsnaam wees.
7.     A PrettyTalent neem 25% kommissie op alle werke wat verkoop.  Die werke wat in die Art on Auction afdelingopgeneem word, is werke waarvan kunstenaars wil ontslae raak en bereid is omteen ‘n verlaagde prys te verkoop.  Jymoet my voorsien van die prys waarteen die kuns nog altyd beskikbaar was.  Die kuns word dan op die ‘veiling’ gesit enkopers word gevra om ‘n offer in te sit wat minder is as die oorspronklikeverkoopsprys.  Wanneer jy oorweeg om dieoffer aan te neem, of nie, moet jy in gedagte hou dat A Pretty Talent 25% neemop alle verkope, ongeag wat die prys is waarop ooreengekom word.
8.      As jy die werk privaatverkoop, moet jy my onmiddellik in kennis stel, sodat ek die webblad se stockkan opdateer. In dieselfde epos kan jy vir my ’n ander werk stuur om in dieverkoopte een se plek te bemark.
9.      Die werk bly in jou besiten as dit verkoop, sal ek met jou reël om dit na die klient of na my teversend. Versendingskostes word deur die klient betaal en word outomaties opdie blad bereken met checkout.
10.   Ek behou die reg voor omjou kuns so wyd as moontlik te bemark (onder andere op sosiale netwerke soosFacebook, Twitter, Google+, Pinterest ens.)
11.  As jouwerk owrd Art on Auction gedeelte ten toon gestel word, moet jy asb ‘n rekening(account) oopmaak op die webwinkel.  Ditbehels geen geld nie.  Dit is sodat onsal jou kontak details en verskepingsadresse op lêer het wanneer daar ‘nbestelling geplaas word.  Gedurendehierdie proses sal jy die opsie gegee word om promosie materiaal van die webbladte ontvang.  Jy is welkom om hierdieopsie te deselekteer/‘untick’ as dit jou voorkeur is.  Hou in gedagte dat jou eie werk ook inhierdie promosie materiaal mag verskyn.
As jy belangstel kan jy na my Facebook Page gaan kyk:
Jy kan ook die webblad self besoek:

Marietjie